.

Proceduri

 

1.

Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Primărie

- Informare directă verbală, prin telefon sau corespondenţă

- Punerea la dispoziţie a formularelor pentru fiecare procedură birocratică

2.

Asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate in atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local

- Asistenţă pentru completarea formularelor

- Explicarea paşilor pentru rezolvarea problemei

- Asigurarea contactelor cu alte servicii

- Indrumarea cetăţenilor pe parcursul etapelor birocratice

3.

Registratură (inregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor

- Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei

- Verificarea actelor prezentate

- Inregistrarea documentelor

- Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului

- Urmărirea traiectoriei documentelor

- Prevenirea şi raportarea intarzierilor

- Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice

- Eliberarea documentelor şi avizelor

4.

Asigurarea accesului liber la informaţia publică (include şi aplicarea Legii 544/2001)

- Oferirea informaţiilor publice (afişaj)

- Primirea şi inregistrarea cererilor de informaţii publice

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la cereri

- Transmiterea răspunsului in termen la solicitant

- Prevenirea intarzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:

Hotărarile Consiliului Local

Lista impozitelor şi taxelor locale

Informaţii despre patrimoniul localităţii

- Realizarea Raportului anual privind activitatea Primăriei (include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

5.

Asigurarea transparenţei deciziei locale (52/2003)

- Informaţii referitoare la activitatea Consiliului Local şi Hotărari ale Consiliului Local

- Afişarea proiectelor de hotărari ale Consiliului Local

- Afişarea Hotărarilor Consiliului Local după aprobare

- Anunţarea datei şi ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local

- Anunţarea (afişaj, scrisori, ziar) a temelor de discuţie pentru intalnirile obşteşti

- Anunţarea temelor supuse consultării cetăţenilor şi organizarea acţiunilor de consultare (sondaj, intruniri publice)

- Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetăţeni sau de Primărie

- Colectarea propunerilor cetăţenilor şi transmiterea lor celui care a iniţiat proiectul de hotărare.

6.

Aplicarea legii privind petiţiile (OG 27/2002) şi a legii nr. 233

- Primirea şi inregistrarea petiţiilor

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la petiţii conform atribuţiilor de serviciu

- Transmiterea răspunsului in termen, la solicitant

- Prevenirea intarzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

7.

Organizarea programului de audienţe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)

- Stabilirea orarului audienţelor in colaborare cu conducerea primăriei

- Aplicarea procedurii de audienţe

- Urmărirea punerii in aplicare a soluţiilor identificate in audienţe prin colaborare cu celelalte servicii

- Raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea Primăriei şi cetăţeni

8.

Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni şi derularea campaniei publice

- Elaborarea materialelor informative

- Distribuirea materialelor

- Planificarea şi derularea campaniilor publice

- Colaborarea cu structurile asociative ale cetăţenilor pentru derularea campaniilor publice